Pirkimo pardavimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo svetainėje https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/ taisyklės

Sutartyje naudojamos sąvokos

 • 1.1. Pardavėjas – VŠĮ Laimės dieta, Įmonės kodas: 306368115, juridinis adresas Polocko g. 17-162, LT-01205, Vilnius, kurio prekės ir Mokymų paslaugos yra parduodami svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
 • 1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“.
 • 1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
 • 1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“ taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui svetainėje https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/ ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
 • 1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“ rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
 • 1.6. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojamos paskyra internetiniame puslapyje https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/, kurioje Pardavėjas talpina nuorodas į nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
 • 1.7. Mokymai – Paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas ir tiesiogiai mokymų auditorijoje ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba vaizdo įraše gauną paruoštą informaciją.
 • 1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

Bendrosios nuostatos

 • 2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Pirkimo – pardavimo svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/” susijusios sąlygos.
 • 2.2. Pirkėjas, pirkdamas paslaugą/prekę svetainėje „https://ismeilespokalbiu.laimesdieta.lt/“, patvirtina taisykles.
 • 2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.
 • 2.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.
 • 2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.
 • 2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

 • 3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas Mokėjimų svetainėje, sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 • 3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
 • 3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 • 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Mokymų svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 4.3. Pirkėjas, naudodamasis Mokymų svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 • 5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes ir paslaugas per 3 (tris) darbo dienas. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Mokymų svetainėje nurodytais kontaktais tik klausimais, tiesiogiai susijusiais su prekių ir paslaugų įsigijimu, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
 • 5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Apmokėjimo tvarka

 • 6.1. Prekių ir paslaugų kainos Mokymų svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
 • 6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.
 • 6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.
 • 6.4. Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas Pirkėjas turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus.
  Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai. Šie duomenys siunčiami elektroniniu paštu: info@laimesdieta.lt.

Paslaugų pristatymas

 • 7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai ir visa jų medžiaga tampa prienama asmeninėje Pirkėjo Paskyroje informaciniu laišku nurodytoje svetainėje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra prienama Mokymų svetainėje 6 mėn.
 • 7.2. Kuponus Mokymų paslaugoms Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą.

Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo taisyklės ir pinigų grąžinimo tvarka

 • 8.1. Sumokėti pinigai už dovanų kuponus Mokymams, Mokymus ir kitas Mokymų svetainėje parduodamas paslaugas yra negrąžinami.
 • 8.2. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
 • 8.3. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.
 • 8.4. Pirkėjui ištrynus Paskyrą iš internetinės svetainės, kurią nurodome įsigijus mokymus ar renginį, ar kitaip išreiškus norą, kad Pirkėjo duomenys Pardavėjui būtų nebeprieinami, Pardavėjas neįsipareigoja išsaugoti nusipirktų mokymų informacijos ir neužtikrina, kad įsigyti Mokymai bus prieinami Mokymų svetainėje sukūrus naują Paskyrą ar atkūrus ištrintą Paskyrą.

Atsakomybė

 • 9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Mokymų svetaine. Autorinės mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
 • 9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokėjimų svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
 • 9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
 • 9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 9.5. Jei Mokymų svetainėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.

Baigiamosios nuostatos

 • 10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis Mokymų svetaine, vykdoma Mokymų svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais nei per Mokymų svetainę, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
 • 10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

MOKĖJIMO BŪDAI

Šiuo metu mes naudojamės trijų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis – Stripe ir Paysera.

Apmokėti už perkamas kursus galite vienu iš siūlomų apmokėjimo būdų:

 • Apple Pay (Stripe)
 • Google Pay (Stripe)
 • Tarptautinis mokėjimas korteles (Stripe)
 • Visi populiarūs atsiskaitymo būdai Lietuvoje (PaySera)